Shakshi Agarwal
Age: 22
Rajasthan

Deepika Khagwani
Age: 32
Rajasthan

Prena Gupta
Age: 33
Madhya Pradesh

Niharika Singhal
Age: 25
Madhya Pradesh

Richa Dingla
Age: 21
Madhya Pradesh
 
 
Pradeep Gupta
Age: 34
Madhya Pradesh

Vaibhav Gupta
Age: 27
Madhya Pradesh

Anand Sharma
Age: 32
Madhya Pradesh

Chirag
Age: 29
Rajasthan

Raj Silani
Age: 33
Madhya Pradesh